Google+

Výklad ekonomických pojmov II.

  

 
RevPAR /Revenue per Available Room/, SpendPAR
Tržba na disponibilnú stoličku (Revenue per Available Seat)
Počet pracovníkov na izbu (Number of Employees per Room)
Priemerná mzda (Average Salary) Kalkulačná prirážka (Surcharge)
Obchodná marža (Margin)

 

 

 

 

RevPAR /Revenue per Available Room/

 

Vypočíta sa dvomi spôsobmi:
 
1. Ako súčin priemernej dennej ceny izby (ADR) a využitia izbovej kapacity v percentách.
 
Vzorec pre výpočet:
Priemerná cena prenocovania (ADR) x  priemerné využitie izieb v %
 
2. Ako podiel celkových tržieb za ubytovanie za určité obdobie a celkového počtu disponibilných izieb za rovnaké obdobie.

Vzorec pre výpočet:
                                      Tržby za ubytovanie (za určité obdobie, napr.rok)
                                      Počet disponibilných izieb na predaj(za rovnaké obdobie)
 
Medzinárodne používaný ukazovateľ, ktorý sa sleduje v dlhšom časovom rade. Jeho význam spočíva v sledovaní vývoja v absolútnej výške. Správny vývoj sa odráža v medziročnom raste hodnoty tohto ukazovateľa.
 
 

SpendPAR

 
Je to podiel všetkých realizovaných tržieb a počtu izieb.
Tento kvalitatívny ukazovateľ eliminuje štruktúru dosahovaných tržieb. Odráža v sebe všetky výkony zariadenia a ukazuje na pracnosť tržieb získaných v sledovanom zariadení. 
 
Vzorec pre výpočet:
Celkové tržby : počet izieb
 
 
 

Tržba na disponibilnú stoličku (Revenue per Available Seat)

 

Kvalitatívny ukazovateľ reštauračného stravovania, je podielom tržieb získaných za služby reštauračného stravovania a počtu stálych stoličiek daného zariadenia. Do počtu stálych stoličiek sa nezapočítavajú sezónne /terasy, bufety a pod./ alebo príležitostne /salóniky, konferenčné sály a pod./ využívané stoličky v strediskách zariadenia.
 
Vzorec pre výpočet:
Tržby v reštauračnom stravovaní : počet stálych stoličiek
 
 
 

Počet pracovníkov na izbu (Number of Employees per Room)

 
Kvalitatívny ukazovateľ vyjadruje efektívnosť zamestnávania. Nedokáže ale postrehnúť charakter zariadenia, jeho sezónnosť a štruktúru dosahovaných tržieb. Diskriminuje zariadenia, ktoré dosahujú vyšší objem tržieb v reštauračnom stravovaní alebo v doplnkových službách. Existujú odporúčané počty pracovníkov na izbu podľa triedy ubytovacieho zariadenia, čím sa zohľadňuje náročnosť kvality poskytovaných služieb. 
 
Vzorec pre výpočet:
Priemerný počet pracovníkov : počet izieb
 
 
 

Priemerná mzda (Average Salary)

 
Je podiel vyplatených nákladových miezd /č. účtu 521/ a priemerného počtu pracovníkov.
 
Vzorec pre výpočet:
Mzdový náklad spolu /účet č. 521/ : počet vyplácaných pracovníkov
 
 
 

Kalkulačná prirážka (Surcharge)

 

Je prirážkou k nákupným /nadobúdacím/ cenám tovarov a služieb v percentuálnom vyjadrení. Jej výška musí zariadeniu umožniť uhradiť všetky primerané náklady zariadenia nevynímajúc zisk. Výšku kalkulačnej prirážky si určuje každý podnikateľ sám.
 
 

Obchodná marža (Margin)

 

Vyjadruje percentuálny pomer kalkulačnej prirážky v absolútnej výške na dosiahnutej tržbe reštauračného stravovania
 
Vzorec pre výpočet:
 
(Tržba v reštauračnom stravovaní – suma za spotrebované suroviny)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 100 =
 Tržba v reštauračnom stravovaní
 
 
 
 

 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku