Google+

Hospitality & Tourism Summit 2009

 

V Bratislave sa 24.11.2009 pod organizátorskou hlavičkou spoločnosti INCOMA Slovakia uskutočnil už 3. ročník konferencie Hospitality & Tourism Summit.

V čerstvo zrekonštruovaných kongresových priestoroch Hotela Holiday Inn sa zišlo 70 účastníkov, aby si vypočulo 11 odborných prednášajúcich, ktorí sa vo svojich príspevkoch a diskusiách venovali aktuálnym témam slovenského cestovného ruchu a hotelierstva.
 
 

Martin Mravec, managing director GfK Slovakia vo svojej prezentácii na tému Zákazník pod vplyvom krízy a cestovný ruch predstavil dopady krízy na domácnosti, spotrebiteľské správanie a prognózy ďalšieho vývoja.

 
Praktické informácie ponúkol vo výsledkoch prieskumu o plánoch Slovákov na zimnú dovolenku, ktoré si v detailnejšej verzii môžete pozrieť tu.
 
 
V nasledovnom diskusnom fóre sa účastníci diskusie venovali téme Vývoj na HORECA trhu a v odvetví cestovného ruchu, legislatívne a makroekonomické súvislosti, ktoré ovplyvňujú tieto oblasti a perspektívy ich rozvoja.
 
Gabriel Kuliffay, generálny riaditeľ Sekcie turizmu Ministerstva hospodárstva SR predstavil aktuálne trendy v slovenskom turizme, doteraz dosiahnuté výsledky, stratégiu rozvoja a programové vyhlásenie vlády.
 
 
Richard Ďurana, riaditeľ INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) ponúkol pohľad na makroekonomickú situácii a turizmus v kontexte hospodárskej krízy. Poukázal na nutnosť trvalej výraznej adaptácie štruktúry ekonomiky na dlhodobo udržateľný dopyt.
 
Medzi odporúčané opatrenia reštrukturalizácie patrí predovšetkým zlepšenie podnikateľského prostredia znížením odvodov, podpora tvorby nových pracovných miest, podpora zachovania starých pracovných miest, plošná dotácia všetkým podnikateľom a mitigácia negatívnych efektov silného eura na cenu našej práce v porovnaní so zahraničím, spružnenie zákonníka práce, zrušenie minimálnej mzdy alebo jej regionalizácioa, šetrenie vo výdavkoch – predchádzanie deficitom.
 
 
Igor Kuhn zo spoločnosti In Harmony predstavil základné princípy navrhovaného zákona o turizme:
 
  • Rozvoj CR pomernou čiastkou spolufinancujú všetky tie subjekty, ktoré z neho priamo profitujú.
  • Zdroje odrážajú lokálnu výkonnosť turizmu a použijú sa prevažne tam, kde vznikli. To zabezpečí motiváciu lokálnej branže aj samosprávy.
  • Prípadný rozvoj menej rozvinutých oblastí je financovaný zo zvláštnych (rozvojových) zdrojov.
  • Rozvoj CR vychádza zo zásad partnerstva verejného a privátneho (PPP).
  • Výkonné orgány DMO (DMO- destination management organization) vznikajú na úrovni krajov a klastrov obcí a sú profesionálnymi marketingovými organizáciami. Zodpovedajú za zverené financie a predkladajú merateľné výsledky. DMO úzko spolupracujú v rámci každej úrovne aj medzi jednotlivými úrovňami.
  • Rozvoj predpokladá transfer know-how (o.i. jednotného Systému destinačného manažmentu, software riešení a pod.)
 
 
O návrhu zákona o turizme rokovala vláda deň po konferencii Hospitality & Tourism Summit a posunula ho ďalej do pripomienkového konania.
 
 
Miesto a perspektívy slovenského kúpeľníctva v kontexte európskeho trhu predstavila Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov.
 
Budúcnosť európskych (slovenských) kúpeľov tvoria preventívne programy zamerané na zmenu životného štýlu a účinná prevencia všeobecne rozšírených chorôb. Starnutiu obyvateľov (zvyšujúci sa počet seniorov)  sa prispôsobí ponuka programov zameraných na kvalitu života vo vyššom veku. Klasická kúpeľná liečba bude orientovaná predovšetkým na srdcovo-cievne choroby, choroby pohybového aparátu, psychické poruchy (depresie), metabolické choroby). Ponuka wellness programov s medicínskym zázemím pre zdravých bude napomáhať vytvoreniu rovnováhy medzi záťažou a aktívnym oddychom.
 
 
Druhá časť konferencie bola venovaná príkladom úspešných riešení v segmente HORECA a cestovnom ruchu.
 
Konstantin Zeuke, general manager hotelov Kempinski predstavil princípy krízového manažmentu v luxusnom hoteli.
Kempinski kladie veľký dôraz na budovanie imidžu, PR, Sales & Marketing. Medzi jeho ďalšie odporúčania patrí  popri výraznej orientácii na zdrojové trhy aj hľadanie doplnkových trhov a budovanie vzťahov s korporátnymi klientami.
 
 
 
Byť aktívnym na internete je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, to sa týka najmä pozícií pri vyhľadávaní v google, prezentácie na tripadvisor.com a rezervačných portáloch. Kvalitná propagácia na internete, aktualizáciu zvýhodnených ponúk a balíčkov patria k základným pilierom krízového manažmentu.
 
 
 
Znižovanie nákladov ako jeden z podporných prostriedkov je potrebné riešiť tak, aby sa neprejavilo na kvalite a službách a zákazník to priamo nepocítil.
 
Základom kvalitných služieb sú zamestnanci a preto je dôležité vybrať si tých správnych ľudí (na základe ich prístupu, zručnosti si môžu osvojiť školením a tréningom).
 
 
 
 
Róbert Ďurica, generálny riaditeľ Holiday Inn Bratislava sa venoval téme - Úspora nákladov verzus kvalita služieb v sieťovom hoteli.
Vzhľadom na prepad tržieb v Bratislave o 30-35%, boli už v roku 2009 v mnohých hoteloch prijaté štandardné opatrenia ako napr. rokovanie o cenách s dodávateľmi, šetrenie energií, upravené prevádzkové doby odbytových stredísk, zatváranie častí ubytovacích kapacít, znížené pracovné úväzky niektorých zamestnancov v nízkej sezóne a prepúšťanie zamestanancov.
 
 
Hotelová sieť IHG (Intercontinental Hotel Group), do ktorej patrí aj sieť Holiday Inn poskytla pre svoje členské hotely tipy na šetrenie v špeciálnej správe pod názvom 250 kľúčových otázok ako odblokovať náklady a maximalizovať tržby, pričom o niektoré z nich sa Róbert Ďurica počas svojej prezentácie podelil aj s účastníkmi konferencie.
 
 
Jednoduché a efektívne marketingové nástroje na prosperitu alebo na prežitie predstavil Peter Filo z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity Bratislava. Poukázal na dôležitosť základného marketingového mixu, ale aj na čiastkovú úlohu ubytovacích zariadení vo vzťahu ku komplexnej otázke cestovného ruchu.
 
 
Iveta Niňajová, riaditeľka Klaster Liptov sa vo svojom príspevku s názvom Kedy sa región cestovného ruchu stáva destináciou a aká je úloha marketingovej značky v tejto transformácii venovala téme podpory a propagácie regiónov cestovného ruchu.
 
Budovanie destinácie cestovného ruchu je strategický proces, destinácia je značka, ktorá by mala evokovať určité konkrétne vízie a emócie. Liptov ako prvý región na Slovensku komunikuje pod modernou marketingovou značkou ´Liptov treba zažiť´.
 
 
 
 
Ako inšpiráciu fungovania destinačného manažmentu zo zahraničia predstavila Lenka Ďuricová z Centrály CR pre Dolné Rakúsko výhody, ktoré prinieslo spojenie dolnorakúskych podnikov v incentívnom turizme. Jeho základom je Convention Bureau Niederöstereich, v ktorom spoločnými silami kongresové centrá, hotely, cateringové spoločnosti, eventové agentúry a ďalší odborní partneri spojili svoje sily pri propagácii a strategicky cielenej podpore predaja, ktorou zabezpečujú organizovanie MICE podujatí v regióne.
 
 
Konferencia Hospitality & Tourism Summit 2009 bola zaujímavou príležitosťou podeliť sa o skúsenosti s kolegami z branže, ktorí v súčasnej dobe riešia rovnaké problémy, ale aj dozvedieť sa inšpiratívne novinky, súčasné trendy i prognózy budúceho vývoja cestovného ruchu na Slovensku.
 
 
Viac informácií spolu s archívom prezentácií nájdete na www.hospitality.sk

 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku