Google+

Výklad ekonomických pojmov pre gastronomické zariadenia

 
 
Maloobchodný obrat (Turnover), Tržby (Sales Revenue)
Štruktúra tržieb (Revenue Structure)
Tržba na disponibilnú stoličku (Revenue per Available Seat)
Priemerná mzda (Average Salary), Kalkulačná prirážka (Surcharge)
Obchodná marža (Margin)

 

 

Maloobchodný obrat (Turnover)

 
Základný ukazovateľ merania obchodnej činnosti reštaurácie. Tvorí ho súčet predaných nákupných cien tovarov a služieb zvýšených o kalkulačnú prirážku, ktorej výška je daná potrebou pokryť všetky nákladové druhy a tvoriť zisk zariadenia.
Je to súčet všetkých realizovaných cien za predaný tovar a služby ubytovacieho a stravovacieho zariadenia bez ohľadu na spôsob akým  boli uhradené. Tento ukazovateľ v realizovaných cenách obsahuje daň z pridanej hodnoty /DPH/ a účtovníctvo s týmto údajom nepracuje.
  

 

Tržby (Sales Revenue)

 
Súčet predajných cien získaných predajom tovarov a služieb v ubytovacom a stravovacom zariadení bez DPH. Tržby bez DPH sú súčasťou výnosov.
 
 
 

Štruktúra tržieb (Revenue Structure)

 
Stravovacie zariadenie inkasuje tržby podľa charakteru poskytovaných služieb. Pre potreby sledovania efektívnosti hospodárenia zariadenia sa sledujú údaje o tržbách za reštauračné stravovanie a za ostatné služby v absolútnej výške a tiež ako pomer tržieb za reštauračné stravovanie a ostané služby na celkových tržbách v percentuálnom vyjadrení.
 

 

Tržba na disponibilnú stoličku (Revenue per Available Seat)

 
Kvalitatívny ukazovateľ reštauračného stravovania, je podielom tržieb získaných za služby reštauračného stravovania a počtu stálych stoličiek daného zariadenia. Do počtu stálych stoličiek sa nezapočítavajú sezónne /terasy, bufety a pod./ alebo príležitostne /salóniky, konferenčné sály a pod./ využívané stoličky v strediskách zariadenia.
 
Vzorec pre výpočet:
Tržby v reštauračnom stravovaní : počet stálych stoličiek
 

 

Priemerná mzda (Average Salary)

 
Je podiel vyplatených nákladových miezd /č. účtu 521/ a priemerného počtu pracovníkov.
 
Vzorec pre výpočet:
Mzdový náklad spolu /účet č. 521/ : počet vyplácaných pracovníkov
 
  

Kalkulačná prirážka (Surcharge)

 
Je prirážkou k nákupným /nadobúdacím/ cenám tovarov a služieb v percentuálnom vyjadrení. Jej výška musí zariadeniu umožniť uhradiť všetky primerané náklady zariadenia nevynímajúc zisk. Výšku kalkulačnej prirážky si určuje každý podnikateľ sám.
 
  

Obchodná marža (Margin)

 
Vyjadruje percentuálny pomer kalkulačnej prirážky v absolútnej výške na dosiahnutej tržbe reštauračného stravovania
 
Vzorec pre výpočet:
 
(Tržba v reštauračnom stravovaní – suma za spotrebované suroviny)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 100 =
 Tržba v reštauračnom stravovaní
 

 

 

Partneri

Spojte sa s nami na Facebooku